DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
OLESKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Deklaracja dostępności strony internetowej

Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba Alberta Pieloka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bibliotekaolesno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-04-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-06-30

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-17

Treści lub funkcje niedostępne

Brak skalowalności czcionki i możliwości wyboru tła kontrastowego.

Część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest Ilona Gnacy, adres e-mail: obp@olesno.pl , telefon: 343582030.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności: nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Oleska Biblioteka Publiczna mieści się przy ulicy księdza Brunona Aleksandra 5 w Oleśnie. Do budynku prowadzi wejście  od strony ulicy ks. B. Aleksandra. Budynek jest dwukondygnacyjny. Obiekt biblioteczny posiada podjazd/podejście do budynku bez barier architektonicznych (krawężników i schodów), z poziomu chodnika prowadzącego do budynku. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, drzwi wejściowe oznaczone kontrastowo (taśma) z zamontowanym „hamulcem” zamykania. Przy wejściu głównym zamontowany jest dzwonek wzywający w razie potrzeby pracownika biblioteki (zasięg dzwonka 200m).

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w Oleskiej Bibliotece Publicznej są szerokie i nie powodują utrudnień w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami. Budynek na każdej kondygnacji posiada przystosowane ciągi komunikacyjne z odpowiednią szerokością wejść do pomieszczeń, pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany.

Dostosowanie schodów

Schody w Oleskiej Bibliotece Publicznej są szerokie, nie są strome. Krawędzie stopni schodów są oznaczone taśmą kontrastową/oznakowane na potrzeby osób niedowidzących. Wyjątek stanowią schody do pomieszczeń piwnicznych. Na wyposażeniu biblioteki znajduje się schodołaz umożliwiający osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do pomieszczeń na piętrze.

Dostosowanie wind

W budynku nie są dostępne windy.

Dostępność pochylni

W budynku nie są dostępne pochylnie.

Dostępność platform

W budynku nie są dostępne platformy.

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie są dostępne informacje głosowe.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma dostępnych pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Na parkingu umiejscowionym od strony podwórza Oleskiej Biblioteki Publicznej znajduje się 6 miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

W Oleskiej Bibliotece Publicznej obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Oleskiej Bibliotece Publicznej nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Dodatkowe informacje

Siedziba Oleskiej Biblioteki Publicznej posiada odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Każdy czytelnik Oleskiej Biblioteki może bezpłatnie skorzystać z nowoczesnego, profesjonalnego sprzętu dla osób niewidomych i niedowidzących tj. komputera z oprogramowaniem JAWSfor Windows program udźwiękawiający.

Pozostałe filie Oleskiej Biblioteki Publicznej

Filia dla Dzieci

46-300 Olesno ul. ks. B. Aleksandra 5

tel. 34 3582030 wew. 25

e-mail: obpf22@olesno.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  9.00 -17.00; środa: 8.00-15.00

Placówki nieumożliwiające wjazdu do budynku osobom na wózkach inwalidzkich (w korzystaniu z biblioteki/naszych zbiorów pomaga bibliotekarz):

Filia w Bodzanowicach

46-312 Bodzanowice, ul. Szkolna 1

tel. 604 684 045

e-mai: obpf19@olesno.pl

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-18.00

Filia w Borkach Wielkich

46-300 Borki Wielkie, ul. Młyńska 8

tel. 34 359 60 10

e-mail: obpf04@olesno.pl

wtorek, czwartek: 10.00-18.00

Filia w Łomnicy

46-300 Łomnica, ul. Strażacka 3

Renata Pieprzyca

młodszy bibliotekarz

tel. 667 455 684

e-mail: obpf10@olesno.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek: 11.00-17.00

W żadnej w bibliotek nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy dla Ciebie!

Napisz do nas.

Przekazane dane kontaktowe zostaną użyte tylko do kontaktu i nie będą używane w innych celach oraz udostępniane innym podmiotom.

Administratorem danych osobowych jest Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba Alberta Pieloka, ul. ks. B. Aleksandra 5, 46-300 Olesno, Numer NIP 576-11-90-749. W przypadku wyrażenia przedmiotowej zgody:

  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, w celu realizacji niniejszego zgłoszenia;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zgłoszenia;
  • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
  • w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • masz prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązana/y do ich podania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.